Jak uczymy

Język obcy jest niezbędny w komunikacji, dlatego od początku skupiamy się na tym, aby każdy uczeń mógł wykorzystać go w praktyce. Poznaj nasze sprawdzone metody nauczania języków obcych i skorzystaj z nich podczas swojego kursu. Stawiamy na komunikację, indukcję oraz nowoczesność.

Poznaj nasze sposoby nauczania w Pygmalionie - Białołęka

Mamy swoje metody

 • Innowacyjne podejście

  Dbamy o to, aby kursanci Pygmaliona nie musieli uczyć się na pamięć nudnych reguł gramatycznych. Program edukacyjny naszej szkoły koncentruje się na tym, aby zapewnić uczniowi starannie dobrane przykłady, dzięki czemu sam wypracuje i "zakoduje" sobie odpowiednią zasadę językową.

 • Najważniejsza komunikacja

  Naszym celem jest, aby każdy uczeń, na miarę swojego poziomu, był w stanie wykorzystywać język obcy w praktyce. Dlatego wszystkie zajęcia prowadzimy w języku, którego nauczamy.

 • Nauczanie online

  Kiedy wiele szkół robiło przerwę w działalności, licząc, że pandemia szybko się skończy, my sprawdzaliśmy różne rozwiązania i sprawnie wdrożyliśmy nauczanie online.

Bright Kids

 • Zostań Bright Kid dzięki naszym zajęciom na Białołęce
 • Bright Kids 1

  cel
  Dzieci poznają nazwy liczb 0-10, ćwiczą witanie i przedstawianie się, poznają, używają konstrukcji CO TO JEST / KTO TO JEST / TO JEST..., MAM / NIE MAM /CZY MASZ / CZY ON/ONA MA...?, UMIEM / NIE UMIEM / CZY UMIESZ...?, LUBIĘ / NIE LUBIĘ / CZY LUBISZ...?, poznają czasy teraźniejsze poprzez opisywanie nazwy obiektów w klasie, przyborów szkolnych, rodziny, zabawek, zwierzątek, jedzenia, części ciała, ubrań, sportów i pomieszczeń oraz uczą się określać położenie.
  egzamin
  początek przygotowań do Pre-A1 Starters
  wiek
  8 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 2

  cel
  Dzieci poznają nazwy miesięcy, pór roku, zabawek, zawodów, sportów, określania emocji i miejsca, używania czasu teraźniejszego prostego poprzez mówienie o zwyczajach ludzi i zwierząt oraz teraźniejszego ciągłego poprzez mówienie o przedmiotach szkolnych.
  egzamin
  dalsze przygotowania do Pre-A1 Starters
  wiek
  8-9 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 3

  cel
  Dzieci poznają liczby 10-100, przedstawiają i pytają o kraj pochodzenia, mówią i pytają o ulubione aktywności, uczą się słów TWOJE, NASZE, ICH, ZAWSZE, CZASEM, NIGDY, pytają o pozwolenie, określają datę i godzinę, porównują miejsca, nazywają zasady zachowania, ćwiczą czasy PRESENT SIMPLE i CONTINUOUS, uczą się mówić o przeszłości w czasie PAST SIMPLE oraz o planach na wakacje
  egzamin
  Pre-A1 Starters
  wiek
  9-10 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 4

  cel
  Dzieci uczą się używać wyrażeń DLACZEGO - DLATEGO ŻE, ŻEBY oraz PRZED i PO, mówią o problemach zdrowotnych, o minionych wakacjach, planach na weekend, określają i pytają o ilość, porównują ulubione gry, rozmawiają o zawodach, sposobach komunikacji, opisują obiekty w mieście oraz zasady zachowania na przykładzie ZOO.
  egzamin
  A1 Movers
  wiek
  10-11 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 5

  cel
  Dzieci ćwiczą nazwy liczb od tysiąca do miliona, opisują ulubione gry, zadają sobie pytania na temat minionych wakacji, omawiają przygody w czasie PRESENT PERFECT i porównują je za pomocą konstrukcji TAK... JAK... oraz ZBYT / WYSTARCZAJĄCO, rozmawiają o planach na ferie, sposobach spędzania czasu wolnego, ćwiczą objaśnianie drogi, rozmawiają o obowiązkach domowych, prawach natury, uczą się nazw zmysłów oraz proponowania i reagowania na propozycje.
  egzamin
  A2 Flyers
  wiek
  11-12 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób

Gold Teens

 • Zostań Gold Teen dzięki naszym zajęciom na Białołęce
 • Gold Teens A2+

  cel
  Na tym poziomie uczniowie zaczynają przygotowania do egzaminu Preliminary. Kursanci uczą się używać przedimków (a/an, the) oraz rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, powtarzają dotychczas poznane czasy i ćwiczą ich użycie w kontraście, stosują konstrukcje porównawcze do opisu przedmiotów oraz czasowniki modalne do opisywania zasad, utrwalają zerowy i pierwszy tryb warunkowy (If...) oraz proste zdania względne (who/which). Pogłębiają słownictwo związane z miastem, wyglądem, zwierzętami, jedzeniem, podróżami, transportem, rozrywką i technologią, ćwiczą kolokacje oraz poznają różnicę między mocnymi i słabymi przymiotnikami.
  egzamin
  początek przygotowań do B1 Preliminary
  wiek
  12-13 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B1

  cel
  Na tym poziomie uczniowie kończą przygotowania do egzaminu Preliminary. Kursanci powtarzają dotychczas poznane czasy i ćwiczą ich użycie w kontraście, porównują czasy przeszłe Present Perfect i Past Simple, poznają czas zaprzeszły Past Perfect i konstrukcję “used to”, stosują czasowniki modalne do dawania porad i sugestii, poznają drugi tryb warunkowy (If...), stronę bierną w czasach Present Simple i Past Simple, zdania względne definiujące, mowę zależną oraz pytania pośrednie. Pogłębiają słownictwo związane z osobowością, językiem, technologią, sportem, rozrywką, środowiskiem, podróżami, zainteresowaniami i uczuciami, poznają nowe kolokacje, czasowniki frazowe i zaczynają się uczyć słowotwórstwa.
  egzamin
  B1 Preliminary
  wiek
  13-14 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B1+

  cel
  Na tym poziomie uczniowie zaczynają przygotowania do egzaminu First. Kursanci pogłębiają wiedzę na temat dotychczas poznanych czasów, poznają czas Present Perfect Continuous w zestawieniu z czasem Present Perfect Simple, uczą się używać czasu zaprzeszłego Past Perfect wraz z pozostałymi czasami przeszłymi oraz czas Future Continuous w zestawieniu z innymi konstrukcjami przyszłymi, powtarzają wszystkie dotychczas poznane zastosowania czasowników modalnych, poznają trzeci tryb warunkowy (If...), stronę bierną w pozostałych znanych czasach, porównują zdania względne definiujące i niedefiniujące, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o pytania i rozkazy. Pogłębiają słownictwo związane z marzeniami, opisem przedmiotów, jedzeniem, transportem, relacjami, uczeniem się, pieniędzmi, nauką, mieszkaniem, matematyką, sztuką i rozrywką, główny nacisk kładziony jest na słowotwórstwo, wyrażenia złożone i kolokacje.
  egzamin
  początek przygotowań do B2 First
  wiek
  14-15 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B2

  cel
  Na tym poziomie uczniowie kończą przygotowania do egzaminu First. Kursanci pogłębiają wiedzę na temat dotychczas poznanych czasów, poznają czas Past Perfect Continuous w zestawieniu z pozostałymi czasami przeszłymi oraz czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous w zestawieniu z innymi konstrukcjami przyszłymi, uczą się używać czasowników modalnych w przeszłości, powtarzają wszystkie tryby warunkowe (If...) oraz poznają tryby mieszane oraz konstrukcje z “wish”, poznają bezosobowe konstrukcje ze stroną bierną, w pozostałych znanych czasach, uczą się używać określników z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, złożonych spójników oraz zdań rozszczepionych, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o czasowniki relacjonujące. Pogłębiają słownictwo związane ze zmysłami, podróżami, szkoła, pracą, miastem, sportem, czasem, kinem,muzyką, osobowością i decyzjami, znacznie pogłębiana jest znajomość słowotwórstwa (w szczególności prefiksów i sufiksów), kolokacji, czasowników frazowych, wyrażeń przyimkowych oraz idiomów.
  egzamin
  B2 First
  wiek
  15-16 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B2+

  cel
  Na tym poziomie uczniowie zaczynają przygotowania do egzaminu Advanced. Kursanci pogłębiają wiedzę na temat wszystkich poznanych czasów, uczą się konstrukcji emfatycznych poprzez inwersję stylistyczną, zdania rozszczepione i konstrukcje porównawcze, powtarzają poznane konstrukcje do mówienia o hipotetycznej rzeczywistości, pogłębiają wiedzę na temat bezosobowych konstrukcji ze stroną bierną, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o nowe czasowniki relacjonujące, poznają zdania imiesłowowe. Pogłębiają słownictwo związane z osiągnięciami, zmysłami, mediami, turystyką, pracą, miastem, zdrowiem, dietą, rozrywką i środowiskiem, dużo uwagi poświęcanej jest procesom słowotwórczym, kolokacjom przysłówkowym, trzyczęściowym czasownikom frazowym oraz słowom bliskoznacznym.
  egzamin
  początek przygotowań do C1 Advanced
  wiek
  16-17 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens C1

  cel
  Na tym poziomie uczniowie kończą przygotowania do egzaminu Advanced. Kursanci zestawiają wszystkie istniejące czasy w celu skonsolidowania wiedzy oraz poznają alternatywne konstrukcje do mówienia o przeszłości i przyszłości, uczą się dalszych konstrukcji emfatycznych poprzez trudniejsze przypadki inwersji stylistycznej i bardziej złożone zdania rozszczepione, utrwalają wszystkie konstrukcje do mówienia o hipotetycznej przeszłości, pogłębiają wiedzę na temat bezosobowych konstrukcji ze stroną bierną z naciskiem na odniesienia do przeszłości, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o trudniejsze konstrukcje z czasownikami relacjonującymi, poznają konstrukcje eliptyczne i styl akademicki. Pogłębiają słownictwo związane z pamięcią, zwycięstwem, porażką, alternatywnym życiem miejskim, subkulturami, reklamą, marketingiem, aktorstwem, społeczeństwem, promocją zdrowia, polityką i pracą zespołową, bardzo dużo uwagi poświęcanej jest złożonym procesom słowotwórczym, kolokacjom z wszystkimi częściami mowy, wieloczłonowym czasownikom frazowym oraz słowom bliskoznacznym i bliskobrzmiącym.
  egzamin
  C1 Advanced
  wiek
  17-18 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób

Nauka online

Czemu online?

Proste - masz możliwość kształcić się z dowolnego miejsca. Wystarczy dostęp do internetu. Co ważne, lekcje prowadzone są dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, chociaż, z powodu formy prowadzenia, wyglądają one trochę inaczej. Warto też wspomnieć, że każdy kursant dostaje dostęp do platformy z nagranymi lekcjami - możesz zapoznać się z nimi później w przypadku nieobecności lub jeśli chcesz powtórzyć materiał.

Skąd wiesz, że to zadziała?

Ponieważ zdalne nauczanie w Pygmalionie nie odbiega jakością od tego tradycyjnego. Przygotowaliśmy nasz zespół pod kątem e-lekcji, dlatego ta nowa forma edukacji nie ma przed nami tajemnic. Czerpiemy również obficie z nowoczesnych technologii, m.in. programów do nauczania języków i aplikacji.

Bródno