Harmonogram szkoleń dla firm


Wiemy, że języka można nauczyć się w każdym wieku i w każdym zawodzie, dlatego też skutecznie pomagamy pracownikom firm opanować język obcy, niezbędny w relacjach biznesowych i życiu codziennym. Żeby osiągnąć ten cel przygotowaliśmy narzędzie do opracowywania szkoleń dla firm.

Etap I: Przygotowanie szkolenia


1. Analiza potrzeb
W pierwszej kolejności dokonamy analizy Państwa potrzeb szkoleniowych, odnośnie celów kursu. Niezbędne informacje na ten temat zbierzemy głównie od osób zlecających szkolenie, co znaczy, że wypełnicie Państwo przygotowaną przez nas ankietę szkoleniową, która określi oczekiwania dotyczące umiejętności językowych Państwa pracowników.
2. Ocena kompetencji językowych słuchaczy
Słuchacze zostaną poddani testom oraz odbędą rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem. Na podstawie zebranych informacji wystawimy ocenę kompetencji językowych poszczególnych słuchaczy.
3. Kwalifikacja słuchaczy do odpowiednich grup szkoleniowych
Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny kompetencji językowych, określamy profil szkoleniowy każdego słuchacza i przedstawiamy, w formie raportu, propozycję kwalifikacji słuchaczy do odpowiednich grup. Przedstawiony raport będzie zawierał wyniki oceny kompetencji językowej słuchaczy oraz ramową propozycję szkolenia uwzględniającą m.in. programy szkoleń dla poszczególnych grup. Należy podkreślić, że na kształt ramowego programu szkoleń mają wpływ przyszli słuchacze z którymi analizujemy nasze propozycje.
4. Projekt szkolenia
Po przeanalizowaniu oraz zaakceptowaniu przez Państwo naszej propozycji programu szkolenia, przedstawimy szczegółowy i ostateczny projekt szkolenia, co znaczy, że ułożymy szczegółowy program szkolenia oraz testy końcowe dla każdej grupy. Projekt ten obejmuje również zasady monitoringu oraz nadzoru szkolenia.

Etap II: Podczas szkolenia


1. Realizacja zaplanowanego programu

Lektor realizuje program nauczania, korzystając z obszernej biblioteki metodycznej, która znajduje się w naszej szkole. Dzięki takiemu działaniu, zajęcia są urozmaicone oraz interesujące.

2. Stały nadzór metodyczny

Metodycy PYGMALION monitorują przebieg szkolenia, regularnie hospitując zajęcia, są także w stałym kontakcie z lektorem.

3. Kompleksowa ocena postępów słuchaczy
Dokonywana jest regularna ocena postępów słuchaczy poprzez wewnętrzne testy wiedzy i umiejętności:

  • raz w tygodniu krótki sprawdzian lub odpowiedź ustna,
  • raz w miesiącu test,
  • egzamin po każdym semestrze.
4. Ścisły nadzór nad realizacją programu szkolenia
Klientowi zostają przedstawione wymagane przez niego raporty i wnioski dotyczące realizacji założonego programu szkolenia – zrealizowane zagadnienia, ocena pracy i zaangażowania słuchaczy, wskazanie ewentualnych modyfikacji. Na życzenie Klienta codziennie przedstawiane są raporty o absencji słuchaczy.

Etap III: Na zakończenie szkolenia


1. Egzamin końcowy

Należy podkreślić, że dla zapewnienia obiektywności wyników, egzaminy końcowe przeprowadzane są przez metodyków Szkoły Języków Obcych PYGMALION.

2. Raporty podsumowujące szkolenie

Przygotowywane są grupowe i indywidualne raporty, które podsumowują pracę słuchaczy podczas szkolenia.

3. Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują certyfikaty zakończenia szkolenia.

4. Propozycja kontynuacji nauki

Opracowywana zostaje kolejna propozycja szkolenia będącego logiczną kontynuacją zakończonego. Dodatkowo każdy słuchacz Szkoły Języków Obcych PYGMALIONA otrzymuje możliwość nieodpłatnego dostęp do Study Center – komputerów, wi-fi, biblioteki, bieżącej prasy obcojęzycznej i filmów dvd w oryginalnej wersji językowej.