Kochani! 🥰 OGŁASZAMY KONKURS! 🤩
Zróbcie zdjęcie i pokażcie w komentarzu pod postem na FB, jak uczycie się z nami online w domu! 💻
Spośród komentarzy, w piątek 17.04 Komisja wyłoni zwycięzce. 🥳
Za zajęcie pierwszego miejsca do wygrania jest VOUCHER o wartości 500 zł na przyszły rok nauki w naszej szkole 🤩
Przyznamy również dwa dodatkowe wyróżnienia 🥰
Serdecznie zapraszamy do zabawy! 🥳

 

Dodaj komentarz tutaj

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Szkoła Języków Obcych PYGMALION, z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 6 w Warszawie (zwane dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pygmalionwarszawa (zwanej dalej “Fanpage”).
  7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
  a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
  b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
  d) posiada profil w Serwisie uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika,
  e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
  f) zaakceptowała Regulamin,
  g) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.
  2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych.

 

 • 3 Zasady Konkursu
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) zdjęcia pod na Fanpage’u Organizatora,
  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/pygmalionwarszawa
 2. Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:
  a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
  b) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,
  c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
  4. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  a) posiada pełnię praw autorskich do Materiału,
  b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
  c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału w Witrynie Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora i Patrona,
  d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału w Witrynie Organizatora i Patrona, na profilach społecznościowych Organizatora i Patrona.
  e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora i Patrona na następujących polach eksploatacji:
  1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
  2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
  3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
  4. tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.
  5. Organizator oświadcza, że:
  a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
  b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.
  6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.
  7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: brodno@pygmalion.pl.
 • 4 Rozwiązanie Konkursu
  1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu (dalej: ,,Zwycięzców”) nastąpi do 17.04.2020.
  2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z 3 pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
  c) rozpatrywanie reklamacji uczestników.
  3. Zwycięzcą zostaną osoby, których zdjęcia konkursowe będą zdaniem Komisji najciekawsze.
  4. Komisja dokona wyboru 3 zwycięzców.
 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomościach prywatnych.
  6. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości przez stronę Facebook.
  7. W przypadku:
  a) nieodebrania przez Zwycięzców Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu, lub
  b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzców Konkursu postanowień Regulaminu,
  Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzcy, których dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utracą tytuł Zwycięzców Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.
 • 5 Nagrody
  1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są 1 voucher na kurs w szkole Pygmalion w roku szkolnym 2020/2021 o wartości 500zł i dwa vouchery na kurs w szkole Pygmalion w roku szkolnym 2020/2021 o wartości 150zł.
  2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
  3. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej im Nagrody na osoby trzecie.
  4. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
  5. Odmowa przekazania danych umożliwiających Organizatorowi opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest równoznaczne z odmową przyjęcia Nagrody.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, rozliczenia należności publicznoprawnych oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 ust. 5.
  2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
  3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
  4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
  6. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
  7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
  9. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
  a. za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku http://pygmalionwarszawa/,
  b. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres brodno@pygmalion.pl
  9. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
  10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.