Pygmalion

Harmonogram szkoleń językowych dla firm

Harmonogram szkoleń

Wiemy, że języka można nauczyć się w każdym wieku i w każdym zawodzie, dlatego też

 

skutecznie pomagamy pracownikom firm opanować język obcy, niezbędny w relacjach

 

biznesowych i życiu codziennym. Żeby osiągnąć ten cel przygotowaliśmy narzędzie do

 

opracowywania szkoleń dla firm.

 


Etap I: Przygotowanie szkolenia

 

 

1. Analiza potrzeb

 

W pierwszej kolejności dokonamy analizy Państwa potrzeb szkoleniowych, odnośnie celów

 

kursu. Niezbędne informacje na ten temat zbierzemy głównie od osób zlecających szkolenie,

 

co znaczy, że wypełnicie Państwo przygotowaną przez nas ankietę szkoleniową, która określi

 

oczekiwania dotyczące umiejętności językowych Państwa pracowników.

 

 

2. Ocena kompetencji językowych słuchaczy

 

Słuchacze zostaną poddani testom oraz odbędą rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem.

 

Napodstawie zebranych informacji wystawimy ocenę kompetencji językowych poszczególnych

 

słuchaczy.

 

 

3. Kwalifikacja słuchaczy do odpowiednich grup szkoleniowych

 

Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny kompetencji językowych, określamy

 

profil szkoleniowy każdego słuchacza i przedstawiamy, w formie raportu, propozycję

 

kwalifikacji słuchaczy do odpowiednich grup. Przedstawiony raport będzie zawierał wyniki

 

oceny kompetencji językowej słuchaczy oraz ramową propozycję szkolenia uwzględniającą

 

m.in. programy szkoleń dla poszczególnych grup. Należy podkreślić, że na kształt ramowego

 

programu szkoleń mają wpływ przyszli słuchacze z którymi analizujemy nasze propozycje.

 

 

4. Projekt szkolenia

 

Po przeanalizowaniu oraz zaakceptowaniu przez Państwo naszej propozycji programu

 

szkolenia, przedstawimy szczegółowy i ostateczny projekt szkolenia, co znaczy, że ułożymy

 

szczegółowy program szkolenia oraz testy końcowe dla każdej grupy. Projekt ten obejmuje

 

również zasady monitoringu oraz nadzoru szkolenia.

 


Etap II: Podczas szkolenia

 

 

1. Realizacja zaplanowanego programu

 

Lektor realizuje program nauczania, korzystając z obszernej biblioteki metodycznej, która

 

znajduje się w naszej szkole. Dzięki takiemu działaniu, zajęcia są urozmaicone oraz

 

interesujące.

 

 

2. Stały nadzór metodyczny

 

Metodycy PYGMALION monitorują przebieg szkolenia, regularnie hospitując zajęcia, są także

 

w stałym kontakcie z lektorem.

 

 

3. Kompleksowa ocena postępów słuchaczy

 

Dokonywana jest regularna ocena postępów słuchaczy poprzez wewnętrzne testy wiedzy i

 

umiejętności:


- raz w tygodniu krótki sprawdzian lub odpowiedź ustna,


- raz w miesiącu test,


- egzamin po każdym semestrze.

 

 

4. Ścisły nadzór nad realizacją programu szkolenia

 

Klientowi zostają przedstawione wymagane przez niego raporty i wnioski dotyczące realizacji

 

założonego programu szkolenia - zrealizowane zagadnienia, ocena pracy i zaangażowania

 

słuchaczy, wskazanie ewentualnych modyfikacji. Na życzenie Klienta codziennie

 

przedstawiane są raporty o absencji słuchaczy.

 


Etap III: Na zakończenie szkolenia

 

 

1. Egzamin końcowy

 

Należy podkreślić, że dla zapewnienia obiektywności wyników, egzaminy końcowe

 

przeprowadzane są przez metodyków Szkoły Języków Obcych PYGMALION.

 

 

2. Raporty podsumowujące szkolenie

 

Przygotowywane są grupowe i indywidualne raporty, które podsumowują pracę słuchaczy

 

podczas szkolenia.

 

 

3. Certyfikaty

 

Uczestnicy otrzymują certyfikaty zakończenia szkolenia.

 

 

4. Propozycja kontynuacji nauki

 

Opracowywana zostaje kolejna propozycja szkolenia będącego logiczną kontynuacją

 

zakończonego. Dodatkowo każdy słuchacz Szkoły Języków Obcych PYGMALIONA otrzymuje możliwość

 

nieodpłatnego dostęp do Study Center - komputerów, wi-fi, biblioteki, bieżącej prasy obcojęzycznej

 

i filmów dvd w oryginalnej wersji językowej.

 

 

Szukasz dla swoich pracowników dobrej szkoły językowej?
Skontaktujcie się ze Szkołą już dziś!

Skontaktujcie się z nami!

 

 

Szkoła Języków Obcych PYGMALION gwarantuje bezstresową i skuteczną naukę języków angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Oferujemy dedykowane kursy językowe dla firm. Nauka może odbywać się w naszej szkole na Bródnie lub na Saskiej Kępie.